Algemene Voorwaarden 2020

 1. Begripsbepaling
  A. Onder Jenny Fidder Marketing en Communicatie, hierna genoemd JF Marketing en Communicatie, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: interim dienstverlener op het gebied van marketing- en communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76372073.
  B. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

 2. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen JF Marketing en Communicatie en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Grondslag offertes en overeenkomsten
  Offertes en overeenkomsten van JF Marketing en Communicatie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. JF Marketing en Communicatie heeft een inspanningsverplichting en zal de te verrichten advies- en uitvoeringsdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 4. Beschikbaar stellen van informatie, medewerkers en werkplek door opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle relevante documenten en gegevens die JF Marketing en Communicatie nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van JF Marketing en Communicatie betrokken zijn. Als JF Marketing en Communicatie daarom vraagt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkplek met toegang tot internet en het netwerk..

 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door JF Marketing en Communicatie geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Derden factureren rechtstreeks aan de opdrachtgever.

 6. Tarieven en kosten van de opdracht
  De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. Reiskosten en overige kosten worden apart aangegeven in de offerte. Gedurende de contractueel overeengekomen projectduur zullen tarieven niet worden gewijzigd. Na afloop van de projectduur zullen in geval van een nieuwe overeenkomst de tarieven opnieuw in overleg worden bepaald. In de offerte genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 7. Facturering
  Facturering vindt plaats volgens de aangegeven voorwaarden in de offerte.
  A. Indien een uurtarief is afgesproken, zal op de laatste werkdag van de maand of uiterlijk de vijfde werkdag van de daaropvolgende kalendermaand een urenregistratie en factuur aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien zich tegenstrijdigheden in de urenadministraties van opdrachtgever en JF Marketing en Communicatie voordoen, zal de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur en urenregistratie een aanpassingsverzoek indienen.
  B. Indien mijlpalen zijn afgesproken middels tastbare deliverables en deadlines, zal na oplevering van elk van deze deliverables worden gefactureerd conform de offerte. Indien mijlpalen de periode van één kalendermaand overschrijden, zal een redelijk deel van het voor de deliverable vastgestelde bedrag worden gefactureerd.

 8. Betalingsvoorwaarden
  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de facturering volledig en zonder enig beroep op korting. Na de vervaldag wordt 8% rente in rekening gebracht over de periode vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn van de openstaande facturen, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan JF Marketing en Communicatie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien JF Marketing en Communicatie op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de op dat moment van toepassing zijnde tarieven van JF Marketing en Communicatie.
 1. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren. JF Marketing en Communicatie kan derhalve niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Alle door JF Marketing en Communicatie genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen JF Marketing en Communicatie en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht niet uitgevoerd kan worden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever te voorzien in de ontstane verplichtingen aan derden. JF Marketing en Communicatie mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. JF Marketing en Communicatie behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
 1. Intellectuele Eigendom
  Modellen, technieken en instrumenten van JF Marketing en Communicatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van JF Marketing en Communicatie. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van JF Marketing en Communicatie. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 1. Geheimhouding
  Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 1. Aansprakelijkheid
  A. JF Marketing en Communicatie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig is aangeleverd.
  B. JF Marketing en Communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade.
  C. Indien JF Marketing en Communicatie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Onder directe schade wordt o.a. verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van JF Marketing en Communicatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
  D. Indien JF Marketing en Communicatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  E. De aansprakelijkheid van JF Marketing en Communicatie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
  F. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JF Marketing en Communicatie. De opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. JF Marketing en Communicatie heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
 1. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.